Skoči na glavno vsebino

IZVLEČEK IZ SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA OSNOVNE ŠOLE JELA JANEŽIČA ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

1. PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE JELA JANEŽIČA

Osnovna šola Jela Janežiča izvaja dva vzgojno izobraževalna programa, in sicer prilagojen osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Tako šola zajema populacijo v starosti od 6 do 21 let. V šolskem letu 2010/2011 je šolo obiskovalo 69 učencev, program nižjega izobrazbenega standarda 31, vključenih v štiri oddelke ter 38 učencev posebnega programa, vključenih v sedem oddelkov. Poleg tega na sedmih osnovnih šolah in treh vrtcih izvaja dodatno strokovno pomoč.

Šola izvaja tudi nadstandardni program, ki ga financirajo občine ustanoviteljice: občina Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri, ter občine pogodbenice Medvode, Kranj in Vodice. Nadstandardni program vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje program, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo in šport. Vsebina je oblikovana na podlagi potreb učencev in šole. Tako v okviru nadstandardnega programa izvajamo dodatne ure za kombinirane oddelke, delo v multisenzorični sobi, jutranje varstvo, nevrofizioterapijo, počitniško varstvo za učence posebnega programa in individualne obravnave učencev.

Šolo obiskujejo učenci občin Žiri, Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki (ki so tudi ustanoviteljice šole) ter posamezni učenci iz občin Medvode, Vodice ter Kranj. V šolskem letu 2010/2011 je šolo obiskovalo 22 učencev iz občine Škofja Loka, 11 učencev iz občine Železniki, 9 učencev iz občine Žiri, 9 učencev iz občine Gorenja vas – Poljane, 1 učenka iz občine Kranj, 16 učencev iz občine Medvode in 1 učenec iz občine Vodice. Tako je večina učencev vozačev. Pri organizaciji prevozov šola skupaj z občinami sodeluje z lokalnimi prevozniki in z društvom Sožitje.

Strokovni delavci so na pedagoškem sestanku iz nabora različnih predlogov dejavnosti šole, izbrali delo kompetenčnih skupin kot temo za samoevalvacijsko poročilo v šolskem letu 2010/2011. Kompetenčne skupine so bile oblikovane že v letu 2009, vendar pa so cilji zastavljeni dolgoročno, zato se delo nadaljuje tudi v prihodnje. V skupinah sodelujejo vsi strokovni delavci šole, se samoizobražujejo in pridobljeno znanje prenašajo na sodelavce ter posredno na učence in starše. Strokovni delavci znotraj izbrane kompetenčne skupine krepijo svoja močna področja ter zanimanja. Štiri različne skupine zajemajo različna področja strokovnih znanj, ki jih potrebujejo vsi strokovni delavci pri svojem delu. Posredno pa je delo v celoti usmerjeno v vsestranski napredek učencev, kar je tudi poslanstvo in vizija naše šole.

2. Predstavitev obravnavanega prednostnega področja

Strokovni delavci so na pedagoškem sestanku, iz nabora različnih predlogov dejavnosti šole, izbrali delo kompetenčnih skupin v šolskem letu 2010/2011, kot najbolj reprezentativno in odmevno dejavnost.

Izbrati dejavnost, ki je najbolj zaznamovala preteklo šolsko leto in bi veliko doprinesla k razvoju vseh sodelujočih v učnem procesu, je zelo težko. Kajti vse dejavnosti, vsi projekti in dogodki, vključujejo elemente, ki pomenijo trud za razvoj in napredek učencev in tudi strokovnega kadra. Pa vendar smo se morali odločiti za eno. Ta je razvoj in delo kompetenčnih skupin, ki delujejo na naši šoli od same vključitve v projekt profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v VIZ. V projekt smo se vključili leta 2009 na pobudo šole za ravnatelje. Istega leta smo tudi oblikovali posamezne kompetenčne skupine in od takrat nemoteno delujejo in se razvijajo. Zaradi potrebe po strukturiranju pridobljenih specialnosti oz. po oblikovanju skupin, ki bi igrale tako vlogo prenašalcev in posredovalcev znanj, kot tudi vira informacij za delo na posameznem področju poučevanja, smo v preteklosti strokovni delavci sodelovali v štirih kompetenčnih skupinah.

Več si preberite v predstavitvi v obliki power pointa (gradivo konference Šole za ravnatelje) in strokovni članek (avtorja Tonka Klemenčič in Damjan Kojzek).

Sodelujoči: vsi strokovni delavci šole

Končno poročilo napisala in oblikovala:

Tonka Klemenčič, prof. def.

Damjan Kojzek, prof. def.

 

Ravnateljica

mag. Marjeta Šmid

(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost